תקנון ותנאי שימוש באתר

https://sharonfehl.co.il
(להלן: "שרון פל – סטודיו לבניית אתרים" או "האתר")
התקנון נתון לשינויים מעת לעת-תנאי השימוש באתר

תקנון – תנאי שימוש באתר שרון פל הדרכות שיווק בפייסבוק

1. ברוכים הבאים לאתר https://sharonfehl.co.il/ (אתר זה, על כל רבדיו ונדבכיו, יקרא להלן: "האתר"). האתר מציע מערכת הכוללת מגוון כלים ושירותי אינטרנט וכן חנות וירטואלית לגולשים באינטרנט לרכישת סדנאות, הרצאות, קורסים וכד'.

 2. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש באתר"). הנך מתבקש ונדרש לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים להיות קשור בתנאי השימוש באתר, הנך נדרש להפסיק לאלתר כל שימוש בו. במקרה של הפרת תנאים אלה על ידך, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את כניסתך לאתר וכן להסיר ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל תוכן ו/או מידע שהועלה על ידך.

3. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, בין שהועלו לאתר על ידי משתמשי האתר ובין על ידי צדדים שלישיים, עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים בערוצי תקשורת ובמקומות נוספים, במישרין ו/או בעקיפין, ותנאי השימוש באתר המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ, מדיה תקשורתית בהם מופיעים או נידונים תכני האתר ו/או יישומיו, בשינויים המחויבים.

נא קרא/י את תנאי התקנון זה בעיון רב, לפני ביצוע כל שימוש באתר ובכל כניסה לאתר.

א. כללי

4. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.

5. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

6. באם בחלק מחלקי האתר חלים תנאי שימוש נוספים, הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכלליים שלהלן. בכל מקרה של סתירה בין התנאים שלהלן לתנאי השימוש הנוספים, התנאים הנוספים יגברו על התנאים שלהלן.

7. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילת אתר https://sharonfehl.co.il/ – שרון פל -סטודיו לבניית אתרים" בבעלות שרון פל ח.פ. 29457835 (להלן ביחד: " מפעילת האתר") לבין המשתמשים באתר. לצורך תקנון זה המונח "מפעילת האתר" תכלול את כל מנהליה, שולחיה, עובדיה ויועציה של מפעילת האתר, וכל הבאים מטעמם. בנוסף, המילה "שימוש", על כל הטיותיה, תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר (המבקר או הגולש באתר יקרא: "משתמש").

8. "לקוח" – משמעו בתקנון זה: מי שביצע רכישת מוצר באתר, ומתקיים בו התנאי המפורט בסעיף ב'.

9. "מוצר/ים" / "שירותים" – משמעו בתקנון זה: המוצרים או השירותים כפי שהם מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת בקטלוג המוצרים/שירותים באתר.

10. כל רכישה ו/או שימוש אחר באתר זה ו/או תכניו, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הלקוח ו/או המשתמש, לפי העניין, לבין מפעילת האתר.

11. מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע ממנו, בכל עת, וללא כל הודעה. כל עסקת רכישה ו/או כל פעולה אחרת באתר, תהא כפופה לתנאי התקנון שיהיה בתוקף במועד ביצועה.

ב. ביצוע עסקאות

12. בכפוף לתנאי תקנון זה, רשאי לבצע רכישה של מוצרים באתר, כל אדם מעל גיל 18 ו/או כל גוף משפטי, הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, והינו בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, אמריקן-אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

13. הרכישה באתר היא באמצעות כרטיס אשראי בלבד. העסקה תבוצע לאחר וכפוף לאישור התשלום על ידי חברת האשראי.

14. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת אישורית זהב ולפי כללי אבטחת המידע. פעולה פירושה כל רכישת מוצר או שירות המוצעים באתר זה.

15. משתמש אשר יעשה שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי ו/או שאינו על פי תנאי תקנון זה באתר, ישפה ויפצה את מפעילת האתר, בגין כל תביעה, נזק או הוצאה מכל סוג כלשהו, אשר ייגרמו לה ו/או למי מטעמה עקב כך.

16. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, שימוש ו/או רכישת מוצר באמצעות אתר זה תהווה הצהרה ואישור מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן באופן מלא.

ג. תנאי תשלום 

17.  החיוב הוא מידי אלא אם כן צוין אחרת.

18.  המחירים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

ד. מדיניות החזרות וביטולים

19. כל הרוכשת מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

19.1 סדנאות והרצאות – עד שבועיים ממועד המפגש – החזר בשווי 50% מערך עלות הסדנה.
מ-14 יום לפני מועד המפגש ועד למועד המפגש ובכלל – ללא זיכוי כלל.

19.2 הדרכות אישיות (פיזיות או אינטרנטיות) – ללא החזר.

19.3 ניהול דף עסקי – ללא החזר.

                  19.4 – שירותי תמיכה כגון: אבחון דף עסקי, תמיכה מאחורי הקלעים, סדר בקבוצות וכו' – ללא החזר.

על הלקוח למסור את הודעת הביטול כאמור לעיל, למפעילת האתר, טלפונית ובמקביל גם בכתב,
בטלפון:  054-2310735 ובדוא"ל  fehl.sharon@sharonfehl.co.il.

ה. פרטיות ואבטחת מידע

20. ההוראות בנושא פרטיות ואבטחת מידע, מפורטות במסמך "מדיניות הפרטיות" באתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

ו. קניין רוחני

21. מפעילת האתר הינה בעלת כל הזכויות באתר, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלול עיצובו הגראפי של האתר, מבנהו, מרכיביו הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

22. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ  ו/או להעביר לצד ג' ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ו/או בסימניה המסחריים של מפעילת האתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, האסור על-פי כל דין, לרבות חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ו/או פקודת סימני מסחר, תשל"ב-1972 ו/או חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999, אלא אם מפעילת האתר התירה זאת במפורש מראש ובכתב.

23. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלה כל המעלה תוכן ו/או מדיה לאתר מעביר למפעילת האתר את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם אותו תוכן ו/או מדיה, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. מובהר בזאת כי כל תוכן ו/או מדיה המועלים לאתר על ידי משתמש באתר ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המשתמש בלבד, על כל המשתמע מכך (כולל נזק שעלול להגרם לצד מעלה התוכן או לצד אחר כלשהו). האתר ו/או מפעילת האתר לא ישאו בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מהעלאת תוכן ו/או מדיה כאמור המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן ו/או מדיה מפר כאמור ככל שיוודע לה דבר ההפרה.

24. מפעילת האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות אלו. בהעלתך תכנים לאתר הנך מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתך אין בהעלאת תכנים אלה משום עבירה, לרבות על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, פקודת זכויות יוצרים, חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, או כל חוק, צו או תקנה שיותקן על פיהם כפי שיהיו מעת לעת.

ז. הדין ומקום שיפוט

25. האתר ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם זכאים, בנוסף לסעדים המגיעים להם על-פי כל דין, אף לשיפוי ולפיצוי מלאים ומידיים על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב הפרת תנאי השימוש באתר לעיל ו/או כתוצאה מפרטים ו/או מידע ו/או תכנים שהועלו לאתר, לרבות הוצאותיהם המשפטיות ולרבות עקב פשרה עם כל צד שלישי (אם תהיה) בין כותלי בית המשפט/בית הדין ו/או מחוצה להם.

26. על השימוש באתר, על כלל רבדיו ודפי האינטרנט שלו, ובכל הקשור עם האתר וליחסים שבין האתר ו/או מפעילת האתר לבין המשתמש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין שלה, ובית המשפט המוסמך הוא בית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו בלבד.

למעבר למדיניות הפרטיות באתר